Om onze kwaliteit te monitoren leggen wij vragenlijsten voor aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven ons een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving op school. Ook worden er audits uitgevoerd; wij bezoeken andere scholen en andere scholen bezoeken ons. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op deze pagina.

Ook vindt u hier ons kwaliteitshandboek. Hierin wordt beschreven wanneer de verschillende onderzoeken plaatsvinden, waarom ze plaatsvinden en wat we met de resultaten doen. De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de school. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in het schoolplan en het jaarplan (zie Downloads).  

Resultaten 2019-2020

Vragenlijst ouders:

We zijn blij met de waardering en het hoge cijfer dat we hebben gekregen van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. We hopen dat volgend jaar meer ouders de lijst zullen invullen. Aan de hand van de resultaten hebben we een aantal actiepunten voor schooljaar 2020-2021 bepaald. Zo gaan we de ouderapp Parro inzetten om ouders nog beter op de hoogte houden van de dagelijkse gang van zaken op school en is er extra scholing gepland, zowel op didactisch als pedagogisch gebied. O.a. het gevoel van veiligheid van leerlingen willen we hiermee versterken. Ook gaan we ouders betrekken bij bepaalde activiteiten, voor zover de geldende maatregelen met betrekking tot COVID-19 dit toelaten.

Vragenlijst medewerkers:

Medewerkers zijn veelal tevreden over het schoolbeleid en komen met plezier naar school. Het team is ook blij met alle nieuwe materialen die het afgelopen schooljaar zijn aangeschaft. Actiepunt voor komend schooljaar is: pedagogische en didactische scholing. Doel is het gevoel van veiligheid versterken en de (taal) ontwikkeling van de kinderen nog beter stimuleren.

Quickscan:

Bijna het hele team heeft de Quickscan ingevuld. Alle onderwerpen scoren een voldoende, toch blijven we kritisch naar onszelf kijken. Zo gaan we in 2020-2021 aan de slag met het verstevigen van de contacten met ouders, bijvoorbeeld via Parro. Daarnaast zetten we in op didactische en pedagogische scholing. Ook zal er aandacht gaan naar de regierol van school bij SJSO.

We willen dat e.e.a. ook daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering. Onze school streeft naar een score van minimaal een 3,5 (‘goed’) bij de vragen die betrekking hebben op de actiepunten.

De volledige onderzoeksresultaten zijn op te vragen bij de directeur van de school.